СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
Д

 

 

Изворна српска и словенска имена
Дабан, Дабац, Дабета, Дабжив, Дабижив, Дабислав, Дабихна, Дабич, Дабиша, Дабко, Дабоје,
Давид /?!/, Давин, Давор, Даворин,
Дадајица,
Дајан, Дајанко, Дајимир, Дајица, Дајиша, Дајко, Дајмил, Дајмир,
Дака,
Далемил1, Далибор, Далимил,
Дамил, Дамир, Дамјан,
Данивој, Данило, Данимир, Данисав, Данислав, Даничко, Даниша, Данко, Даноје, Данојло, Данча,
Даривоје, Даринко, Дарисав, Дарислав, Дарко, Дароје, Дарољуб, Даромил, Даросав, Дарослав,
Дачко,
Дашко,
Дворан, Дворко,
Деван,
Дедодраг, Дедој, Дедоје, Дедољуб, Дедомил, Дедомир, Дедослав,
Дејак, Дејан, Дејанко, Дејин,
Делибор2, Деливид3, Делимир4,
Делиша, Делко, Делослав,
Дељан,
Денко,
Дерван5,
Деса, Десан, Десен, Десибор, Десибрат, Десивој, Десимил, Десимир, Десин, Десина, Десирад, Десирод, Десисав, Десислав, Десиша, Деско, Деслав, Десоје,
Дехан,
Дешко,
Диван, Дивислав, Дивко, Дивљан, Дивоје, Дивоња, Дивослав, Дивша,
Дидул,
Дикан6, Дикомир, Дикосав, Дикослав,
Динко,
Дисман,
Дјевослав,
Добој7, Добомир7, Добомисл8, Добослав,
Добра, Добрав9, Добрак10, Добран, Добрач, Добраш, Добрашин, Добре, Добрен, Добрета, Добретко, Добреч, Добреш, Добреша, Добрешин, Добри, Добрибрат, Добривој, Добривоје, Добривук, Добријан, Добрик, Добрил, Добрило, Добриљ, Добримил, Добримиљ, Добримир, Добрин, Добрина, Добринко, Добрихна, Добрица, Добрич, Добричко, Добриш, Добриша, Добрко, Добро, Добробуд11, Добровит, Добровој, Добровук, Доброгој, Доброгост, Добродеј, Добродол, Добродруг, Доброј, Доброја, Добројко, Доброљуб, Доброман, Добромил, Добромиљ, Добромир, Добромир, Добромисл, Добромислав, Доброније, Доброња, Доброрад, Добросав, Добросал12, Добросије, Доброслав, Доброслов, Добросрд, Доброста13, Доброта, Доброхвал14, Доброхна, Доброш, Добрун, Добрушко,
Додер15, Додин16, Додо, Додовит, Додомир,
Дојак17, Дојан, Дојко, Дојмил, Дојмир, Дојна, Дојчил, Дојчило, Дојчин,
Докман, Докмир, Доксан,
Дом18, Дома, Домаг, Домагој, Доман, Доманег, Домањег, домијан, Домил19, Домир, Домирко, Домисл19, Домислав, Домогој, Домољуб, Доморад19, Домород, Домослав, Домша,
Достан, Досуд19,
Доша,
Драгаљ, Драган, Драганац, Драгач, Драгаш, Драгељ, Драгеш, Драгибрат, Драгивој, Драгигост19, Драгија, Драгило, Драгимил, Драгин, Драгислав, Драгић, Драгиша, Драгмил, Драгмуш, Драгна, Драгњи, Драго, Драгобрат, Драгобрачај19, Драгобуд, Драгован, Драговац, Драговет, Драговид, Драговит, Драгодан, Драгој, Драгоја, Драгоје, Драгојло, Драгол, Драгола, Драгољ, Драгољуб, Драгоман, Драгомил, Драгомиљ, Драгомир, Драгоња, Драгорад, Драгосав, Драгосин, Драгослав, Драгослал19, Драгост, Драгоста, Драгота, Драготин, Драгохна, Драгоч, Драгочај, Драгош, Драгошин, Драгсин, Драгуја, Драгул, Драгула, Драгуле, Драгумило, Драгутин, Драгуш, Драгушин, Дражан, Дражен, Драженко, Дражета, Дражил, Дражимир, Дражин, Дражисав, Дражислав, Дражихна, Дражмир, Дража, Дражо, Дражоје,
Драј, Драја, Драјко, Дракул, Дракчуј, Дракша, Дракшан, Драшко,
Дрван,
Дренимир, Дренислав, Дренко, Дреноје,
Држило, Држимил, Држимир, Држислав, Држихна,
Дринољуб, Дриномил, Дриномир, Дриносав, Дринослав,
Дрман,
Дробац,
Друган, Другоје, Другољуб, Другочај, Другош19, Друж, Дружа, Дружан, Дружило, Дружин, Дружоје,

Дуб, Дуба, Дубан, Дубина, Дубислав20, Дубиша, Дубрав, Дубравко,

Дудеш, Дудило, Дудин, Дудиша,
Дујак, Дујица, Дујко,
Дука, Дукадин, Дукан, Дукоје, Дукота,
Дулко,
Думан, Думиша, Думша,
Дунав,
Дуран,
Дух, Духно21, Духовој, Духомир, Духослав22, Душ23, Душан, Душевлад, Душеј, Душило, Душимир, Душица, Душко, Душман, Душоје

 

 

 

Страна имена у српском народу

Данијел, Дарије24, Деспот, Димитар, Димитрије, Димче, Димчо, Дмитар, Доротеј, Доситеј, Думитар

 

 

 

 

Појашњења
1. Забележено у бугарском ономастикону.
2. М. Медић ово види као комбинацију турске речи дели, у значењу висок, велики, и словенско-српског наставка. Види стр. 47.
3. Исто.
4. Исто.
5. Лужичкосрпско име.
6. У значењу ''дивљи''. Ова реч је преко имена Дикан остала у српском језику, а у руском и украјинском се користи уобичајено.
7. Реконструкција имена по презимену. Види В. Михајловић ''Српски презименик''.
8. Лужичкосрпско име.
9. Запис имена из 1293. г.
10. Реконструкција имена по презимену.
11. Дечанска хрисовуља: очинство, Србија, 1330. г.
12. Реконструкција имена по презимену.
13. Србија, запис из 13. века.
14. Србија, запис из 1278. и 1330.
15. Реконструкција имена по презимену.
16. Србија, запис из 1455.
17. Србија, запис из 1330.
18. Србија, Дечанска хрисовуља 1330. г.
19. Реконструкција имена по презимену.
20. Лужичкосрпско име.
21. Из пољског именослова.
22. Из чешког именослова.
23. Име реконструисано из српског презимена; такође пољско име.
24. Персијски: богаташ. Види М. Медић, стр. 47.
 

Povratak na Mali slovenosrpski imenoslov