СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

 

Драга Бојовић

Филозофски факултет, Никшић

 

ОПЕТ О „ПРЕИМЕНОВАЊУ“
(ДОИМЕНОВАЊУ, РАЗИМЕЊАВАЊУ...)
СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ЦРНОЈ ГОРИ,
И ЈОШ ПОНЕЧЕМУСажетак: Ови огледи садрже покушаје тумачења невјероватних политич-
ких процеса у Црној Гори који су унизили достојанство и углед србистике, па и
србокроатистике, грубо отевши питање језика и поступивши на крају по уско-
парламентарној острашћености – проглашавањем „црногорког“ језика као „слу-
жбеног“.
Кључне ријечи: српски језик, „преименовање“, стандард, норма, „црногор-
ски“ језик, службени језик, устав.


Скица за портрет „преименовача“1
Како је интелектулац, а то се у посљедње вријеме, неким чудом, у Црној
Гори ипак чуло, дужан да изнесе мишљење, сходно својим моћима, да не отћу-
ти своју интелектуалност у духу „контролисане демократије“ (Н.Чомски) и
затворене „интелектуалне“ позиције која није ништа друго него утапање у сви-
јест контролисане масе, онда је наша Црна Гора у опасности да се кобно изди-
јели, да појединци или групе ходају глуви. У опасност је, чини се, доведена по-
зиција науке, струке, професије, чијa мишљењa, рекоше, не обавезује државне
институције (а кога обавезују?!), те се усљед „оглувјелости“ сасијеца интелек-
туална моћ ријетких појединаца који су схватили појам интелектуалности, – у
напору понављања не би ли се чула истина. И то тако траје!
Трају и настају нове одлуке Савјета за опште образовање и Министар-
ства просвете и науке, пред којима не престаје чуђење, поготову пред проти-
вурјечним образложењима Mинистра и његовог помоћника и неких чланова
Савјета. Како схватити трајање тих одлука када их је једини академик из обла-
сти србистике и србокроатистике у Црној Гори оспорио2- узмимо само тај по-
датак, уз низ других радова и иступа лингвиста и осталих интелектуалаца, а да
не говоримо о реакцијама студената Филозофског факултета у Никшићу, сту-
дената Одсјека за српски језик и књижевност и њиховог штрајка глађу (обма-
нутих лажним потписима Предсједника Савјета за опште образовање, Благоја
Церовића, Министра и Министарства, на споразум о томе да ће се питање јези-
ка решавати у друштвеном и научном амбијенту), – и неким професорима
средњих школа из Никшића и једног из Херцег Новог, који запалише жртвену
искру правде, одричући се „коре хљеба“ под таквим условимa?!
Најприје је прича о том несрећном „преименовању почела поређењем са
окружењем, у условима кад је Црна Гора већ увелико забасала у економску, а
скопчано с тим и у духовну пропаст. Умјесто обнове друштва на свим нивои-
ма, на дјелу је погађање око суштинских и темељних вриједности најшире ко-
летивне свијести народа Црне Горе, језика и цркве, и то од грчевитих властодр-
жаца „глувих“ за историју народног бића. Ваљда је то одлика нестабилних др-
жавних система и преусмјеравање и превредновање свијести осиромашене ма-
се неоснованим позивањем на окружење, што се језика тиче, под изговором из-
мишљених права и слобода у новој, обећаној „богатој“ земљи. Никоме, и у та-
ко осиромашеној земљи Црној Гори, почев од чобанчета до академика, није ни
на крај памети било неко друго име за српски језик, укодиран у постојање бића
и појединца и народа. То је и она симболичка функција језика, којом се толико
манипулисало у процесима „разградње“ српскога језика, заборављајући на
основну симболичку, објединитељску функцију народа различитих вјера у раз-
личитим државама. Никоме, осим творцима „новог свјетског поретка“ у мале-
ној Црној Гори! Обнављаљање „наводне“ државности са „новим“ језиком у
њој, такође је без икаква основа, јер Црна Гора је у својој историји имала ста-
тус државе, па никоме нијесу сметала „различита“ имена државе и језика. Она
никада не могу засметати здравој народној свијести, а што подразумијева не-
натруњено народно памћење, које траје преко језика и кроз језик, нити онима
који га темељно изучавају, његују и стварају на том језику.
Без иједног ваљаног критерија, тачније без икаквог (јер питања језика,
питања његовог именовања, превасходно су питања лингвистике и лингви-
стичке терминологије, а тек онда друштва, и државе) просвјетној власти је ду-
нуло у (не)памет да, прво обезличи име српскога језика „путем“ матерњег је-
зика, а онда и да резултате пописа становништва, који нема много везе са име-
новањем језика, „овјерава“ у наставно-образовном систему доименовањима
српскога језика, који, у крајњем, имају сврху „сужавања“ и потискивања њего-
вог имена, па и садржаја. То се све чини злоупотребом социолингвистике која
је рубна лингвистичка дисциплина и бави се различитим односима друштва и
језика, а у здравим друштвеним системима истражује функције језика у социо-
контекстима те, на извјестан начин, потпомаже развој лингвистичке науке. У
нашем друштву није тако него се значење ове дисциплине злоупотребљава за
испразну промоцију имена „црногорски“, „српско-црногорски“ паушалним и
неоснованим поистовјећивањем социо и језичких простотра. Без обзира на та
настојања, једна, за лингвистику небитна и узгредна чињеница, попис станов-
ништва у Црној Гори нуди рјешење идеолошке дилеме око именовања језика у
Црној Гори (око двије трећине грађана Црне Горе изјаснило се да говори срп-
ским језиком!). Накарадна аргументација или, боље речено, одсуство било ка-
кве аргументације за тзв. доименовање српскога језика тјера на постављање
апсурдних питања: ако у загради пише „црногорски“, зашто не би могло писа-
ти и „муслимански“ пошто се ради о непостојећим језицима, а и муслимана на
посљедњем попису становништва у Црној Гори има више него Хрвата
(4,7:1,2), и зашто баш само „четвороимени језик“, када, на примјер, у разигра-
ној машти, у обзир долазе комбинације: бошњачко-муслимански, муслиман-
ско-црногорски, хрватско-црногорско-бошњачки... Све се то догађа у условима
када се питањима језика баве они који, осим као носиоци тог језика, са науком
о језику немају никакав додир, чак је и њено мијешање „непрофесионално“ и
непожељно, јер „све треба посматрати одвојено!": одлуке министарства препу-
стити Министарству, мишљење Одсјека за српски језик и књижевност пово-
дом тих одлука Одсјеку, и тако редом... Нешто попут затворских карантина,
али и тамо постоје неки видови сарадње.
По принципу „глувих доскочица“ Министар објашњава јавности да је
све како је у Уставу записано јер неће да разумије значења термина службени
и стандардни језик, неће да разумије правни поредак, јер да хоће не би уносио
такву анархију у наставно-образовни систем, за почетак у вези с предметом
српски језик и књижевност, придавајући „програме“ за бошњачки, хрватски и
црногорски језик. Лингвистички лаик на одговорној државној функцији може
то рјешавати неком простом логиком: да један исти језик, тј. српски зове како
хоће, али свакако не и да назива језиком нешто што језик није, као што је слу-
чај са црногорским. „Бркају“ се нивои поимања језика и његових функција, са-
мо да би се увео у почетку на папиру, црногорски језик, највише стога што
„нема“ државе, у заблуди, да језик обавезно има своју државу, и држава има
свој језик, – па макар језик и не функционисао у досљедној службеној употре-
би. Од Министарства долази и ово објашњење: дошло је вријеме да се име јези-
ка не прописује, него бира по сопственим хтјењима људи свих узраста и свих
профила. А да је среће, као што није, државно уређење, по природи ствари,
требало би припасти здравој државној политици, а лингвистика лингвистици...,
па „сити вуци и овце на броју"!
Ето, познато је да неке државе чак не уписују у Уставу име стандард-
ног, службеног језика, просто зато што је то нешто толико познато, укодирано
и јеванђељско, али је по мишљењу Министарства просвјете и науке и за пита-
ња именовања језика дошло сасвим „ново вријеме“. То „ново вријеме“ су на-
жалост прихватили и неки лингвисти, који су најмалобројнији у Савјету, раде-
ћи по „инструкцијама Министарства“, а не по своме знању.
Овај „случај језик“ у Црној Гори махом држе под контролом медији у
служби политике, црногорски државници као представници те политике, те
„грађански послушни“ директори школа, „управљачи“ факултета и институци-
ја културе. Из кругова власти долази „помирљива“ варијанта српско-црногор-
ски, чиме се разоткрива намјера просвјетне власти о пошто-пото увођењу цр-
ногорског3, те је низање имена других језика форма за показивање „демокра-
тије“. А та конструкција, било као сложеница, или полусложеница, у овом, па
скоро и у свим другим контекстима је апсурдна, јер се не може тумачити ни по
принципу начина, како то познати хрватски лингвиста Далибор Брозовић
предлаже за српскохрватски „хрватски на српски начин“ и „српски на хрват-
ски начин“, па ма како начине схватили, јер црногорског начина за језик нема,
а језичко благо Црне Горе припада српскоме језику.
Али, добивши државу, политичку творевину, црногорски властодршци
и њихов естаблишмент, ухватише се још чвшће за флоскуле о тзв. политичким
језицима у окружењу, за које је вријеме показало, и на лингвистичком, и на
друштвеном плану, да нијесу добра донијеле, па би мудрим државницима биле
огледало како се треба оставити надијевања и предијевања имена српском је-
зику у Црној Гори и бринути о сваковрсном напретку државе, народа и језика.
Језик и култура 4
Сва нас историја рода људскога учи да је човјек у језику и кроз језик чо-
вјек и да му је моћ у „бивању и дјелању“ и личне и народосне, саборне, па и
васељенске историје. Сво памћење сабира се у ризницу наслијеђене и стварају-
ће, културе у изградњи, те се на тај начин култура у доброј мјери супроставља
цивилизацији управо својом независношћу од укупних животних нужности и
природних потреба путем невидљивих механизама преношења и преузимања
традиција, у чему је извор човјечанства и акт духовног рађања човјека, тј. ка-
рике културе и просвећености обухватају цијелу Васељену.
На тај начин се доживљаји садржаја и смисла културе на васељенском
плану, у духу Достојевског, „сабирају“ у низове свијетлих тачака на свим по-
љима човјековог дјелања. Отуда је култура и срце Васељене али и израз ума,
срца и душе, тј. духа појединца и народа. Што се пак језика тиче он и јесте нај-
суштинскији израз освјетљавања мостова међу људима и народима, а прожи-
вљена (опитна) ријеч човјекова дубљи и виши ниво његовог постојања.
Откривање „тајни“ језичког стварања и стваралштво у језику двије
су кључне линије развоја културе језика, у једном правцу науке о језику, а у
другом, кроз језик наук о постојању, чији је највиши ниво стваралачки пишчев
акт.
Тако се сливају у срце Васељене и Његош, и Достојевски, и Де Сосир, и
Радосав Бошковић, и...
Међутим, покушаји стварања назови културе, и назови језика данас у
Црној Гори, има значење које у биологији имају вјештачке културе, настале
разним калемљењима. Такве културе временом нестану или вјештачки трају.
Дође у Црној Гори тешко вријеме, као да не може да поднесе и понесе
то велико бреме насљеђа у култури језика, почев од народних пјесама с би-
блијским мотивима, и гусала које их прате, преко „неподношљиво тешких“
филозофско-теолошких универзалија Његошевих, па све до љепоте изворног,
народног говора.
Идеологија као тешка болест нападе и сам језик, споља и унутра, споља
као губа – брисањем имена његовог гдје је год могуће, смањеном употребом
ћирилице као изворнога писма српског језика,5 а унутра, кроз процес брисања
и разарање живота и истине језика.
Никнуше преко ноћи „нови људи": књижевници на „четвороименом је-
зику“, лингвисти-преписивачи, лингвисти-идеолози, политичари-глобалисти
који дијеле с ТВ екрана поруке народу: Не иде се с гуслама, но с компјутером
у Европу (као да они који имају компјутер треба да забораве на гусле, а уоста-
лом какву ли је то везу између гусала и компјутера успоставио наш високи др-
жавни функционер поријеклом из Пиве!).
Олако и ћутке прелази се преко рушења фундаменталних научних исти-
на о језику и свјетских, и што је посебно отужно, научних постигнућа лингви-
ста поријеклом из Црне Горе и овдашњих, у шта спада, на примјер, и основна
структурна дистинкција језик – говор(и), па су црногорски говори6 наспрам
српког језика код неписмених лингвиста и нелингвиста ступили у нове односе:
1. неке особине црногорских говора = црногорски језик, или, исувише лаички,
2. црногорски језик = српски језик. Феномен језика злоупотребљава се у кон-
тексту демократије и људских права, и „право на матерњи језик стиче се рође-
њем“, а тај језик, такав, матерњи, записује се у дневницима, ако их у будућно-
сти и буде, и ако се школски систем не претвори, а то би и приличило таквом
„језику“, у једно велико забавиште. И заиста, све би се ово могло „уписати“
под Какопедију Умберта Ека.
Ту би се могло уписати и обраћање назови митрополита, назови цркве
ријечима: Драги Црногорци и Црногорке (заиста у црквеном духу!) што је и по-
учно за пројекат Родна равноправност...7 Родна равноправност је један, у су-
штини, феминистички покрет, који није никаква новост и ништа необично, а
који се у Црној Гори уплиће и у лингвистичка питања, злоупотребљавајући
своје дјеловање у сврху „грађења“ тзв. црногорскога језика (наспрам, нпр. Цр-
ногорца-филозофа стоји Црногорка-филозофеса, лингвисте-лингвисткиња и
лингвистица, судије-судијница, и сл). Неке од тих „пријеко“ потребних творе-
вина језик може и поднијети, а неке могу послужити једино за разноразне ре-
кламе, а говорна пракса ће их одбити или исмијати.
Зато и болесна друштвена стварност језика бива „лијечена“ пером, јези-
ком и говором оних (мада их је, на велику жалост, мало!) којима је мисао и је-
зик ослобођена сваке идеологије која је, прије свега, основ за стварање и неких
назови институција и института, цркава, пројеката..., директно усмјерених на
стварање назови културе.
Замисли таквих потхвата у „култури“ су тако конструисане да приличе
иронији на културу, али то и није чудо, пошто обично настају у судару глоба-
листичких тенденција и локалних идеологија.
Опомена је то свима да се осврнемо и прозремо да смо и у језику и кроз
језик слика сопственог лица пред Богом јер „језик је доказ да везе између неба
и земље никад нијесу прекинуте“ (Бећковић) или да се саберемо на испиту од-
носа према култури, без обзира на државна уређења и пролазне национали-
стичке идеологије јер „градити“ језик који ствара нелагодност у живом језику,
деформисан и отуђен, језик против науке о језику и језичког стварања, демон-
ски је посао. Ипак, „будимо људи“!
7 Прије свега, овај назив, родна равноправност, значењски, лингвистички пробле-
матичан је; ако претендује на равноправност полова, онда је само значење конструкције
заправо негира јер може значити равноправнст рода (природног и граматичког) која, у
суштини, и није спорна, једино у неким случајевима конгруенције у множини можемо
говорити о предностима мушког рода над осталима (Мајка, отац и дијете су дошли).

Црногорски устав и „црногорски“ језик 8
Најава уписивања у Устав црногорскога језика само је огранак шизо-
френо-аутистичне визије Црне Горе, креација која се чак ни не претвара да ко-
респондира с било чим, стварање модела без поријекла.
Ми смо заправо друштво и народ који је дубоко забасао, ликвидирајући
сопствене референце, чија ће назови култура моћи да ужива у хиперстварно-
сти, тј. симулираниој стварности9, друштво суновраћених субјеката и идеја,
којима истина није мила категорија.
Та и таква идеја о уписивању у Устав назови језика, језика иза чијег на-
зива не стоји ништа, без значења и садржаја, израз је таквог суноврата субјека-
та који их објелодањују, јер је сопство сваког појединца уписано и у функцију
језика. А када једно друштво срља у пропаст оно и посеже за питањима као
што је језик, а језик је „кућа бића и дом људских бића"10 е да би затрпало своје
неуспјехе на плану елементарне политичке одговорности према свом народу.
Мислећем створењу, попут човјека, које је есенцијално лингвистичко ја-
сно је да постоји контраст између истине и огрјешења о њу.11 Готова је истина
да је језик у Црној Гори, и дијахроно и синхроно посматран, и стандардни и
нестандардни- српски, у свим доменима његове употребе.
Но, у оквиру модела тзв. генетских инжењеринга, о питањима језика од-
лучују неуки, приучени и политички маркирани. Истински, на тај начин, други
стварно не би ни могли!
Заиста се мора поставити питање каквим се то мисаоним критеријама
служе политичари и преобучени у њих који, благо је рећи, непримјерено пре-
сликавају форме „језичке“ стварности окружења заливеног крвљу страшних
етничких сукоба. То је, вјероватно, демократско одсуство, радо призивајуће,
назови демократије. И каквим се мисаоном логиком руководе у оцјени да по-
зивање на 64% говорника српског језика, тј. грађана (ист. Д.Б.), има некакав
национални предзнак?!
Податак о несумњивој већини говорника српског језика у Црној Гори на
посљедњем попису, за лингвистичку науку и здрав друштвени поредак, више
је него општепознато, јесте узгредна екстралингвистичка, али не и пресудна,
чињеница која је поспјешење стаменитости српског језика у Црној Гори. Зато
се поставља питање за кога, којим легимитететом, „играју ”посланици, послије
једнопартијски (али ни толико!) сценираног питања именовања језика на
Скупштини, у новом уставу. Међутим, и посланици различито „играју”: један
просто тврди да је културни идентитет у Црној Гори заснован на црногоском
одн. српском језику, да је jезик једнак имену државе, и да је језик једнак имену
народа…Могли би да и даље нижу и комбинују да би показали језичку „уче-
ност”? Други посланик каже да je језик овдје: ”Једноимени језик који се зове
црногорски одн. српски. То је дио свакодневног понашања. Врло често кажем
српски језик, а кад размислим –црногорски”?!? Трећи: „Сваки човјек има право
да се изрази како хоће ... да моје дијете говори његошевским језиком , а да га
ја називам како ја сматрам за сходно. Зашто не ревитализовати тај језик?“
„Ревитализација језика“ коју овај посланик предлаже јесте у извјесном
смислу, технолошки гледано, у дисхармонији са тзв. неоархаизацијом „црно-
горског“ коју заступају неки надриострашћени посланици владајуће партије
који би, ако би икако могли, језик назвали „црногорскији” од црногорског.
A шта са стандардизацијом и нормом назови језика?
Ваљало би се подсјетити шта наука о језику каже о језичком стандарду
и нормама које га сачињавају.
У квалификацији социјaлно-историјских категорија језичка норма јавља
се на нивоу норме и обичаја.
За стабилност норме битна су њена следећа својства: континуитет
(историчност), традиција, некa „ограничења“ могућих колебања и варијанте,
реализованa на различитом степену у различитим областима језика, релативна
територијална једнообразност норме и др.12 Та својства показују се у књи-
жевном језику у виду тенденција; „мјера стабилности“ књижевнога језика
огледа се у утицају културно-историјске ситуације и посебне генезе његове
форме.
Истовремено, књижевна норма није само релативно стабилна и унифи-
цирана него у знатној мјери и диференцијални комплекс језичких средстава,
који претпоставља „чување“ варијантности. Варијантност језичких средстава
омогућава функционално-стилистичку диференцијацију књижевног језика. Из-
међу норме књижевног језика и реалне употребе језика увијек постоје мања
или већа размимоилажења чији степен зависи од историјске етапе развоја дру-
штва, његове социјалне структуре.13
Основни типови диференцијације норме односе се на: диференцијаци-
је норме усмене и писане форме књижевног тј. стандардног језика, норме ра-
зних функционално-стилистичких сфера употребе језика, територијална усло-
вљеност нормативне диференцијације везано за одређене варијанте језика.
Признавање нормативности језичке појаве или факта заснива се најма-
ње, у крајњој мјери, на три обиљежја: „сагласност” дате појаве језичкој струк-
тури, масовна и регуларна употреба дате појаве у процесу комуникације, на
друштвено одобрење и признање одговарајућих појава нормативном. Најек-
сплицитнија и објективна форма таквог одобрења јесте кодификација која у
односу на норму има ретроспективан каратер, тј. фиксира језичке појаве у про-
цесу језичке праксе. Кодификација књижевне норме може се обнављати (ист.
Д. Б.) по мјери измјена у самом језику као и оцјени његових средстава и упо-
требе од друштвеног колектива.14
У науци о језику, такође је добро позната чињеница да су процеси
стандардизације и нормирања језика дуги и веома сложени и обухватају многе
фазе. Велика је благодат за феномен језика и његових корисника када се ти
процеси, који су у доброј мјери научне апстракције, одвијају спонтано и уз
адекватну потпору друштва и слободу језичког грађења и стварања. Свако на-
силно уплитање политичке природе показује се неоснованим и доприноси
„кварењу“ језичкога израза који је у директном односу са промјеном самога
имена језика. То се очигледно показало у стварању тзв. политичких језика у
окружењу. Међутим, за рaзлику од „језичке“ ситуације у Црној Гори, ти про-
цеси прошли су, какo-тако, неку процедуру политичко- друштвене нарави, и
прије статуса службеног имали некакав стандардолошки облик.
Посматрајући лингвистички статус српског језика у Црној Гори у сми-
слу да сваки језик има своју вертикалу и хоризонталу, а то је она пунота која
чини његов садржај, своју синтагматску и парадигматску перпективу, онда
српски језик на простору Црне Горе не може бити ништа друго до оно што је у
својој бити, именован вјековним постојањем. 15 Ово, поготово стога што књи-
жевно-језичко јединство простора Црне Горе и Србије никада није довођено у
питање као ни континуитет у термину српски језик на овом простору.
Међутим, у нашем друштву све је обрнуто, тј. језичка проблематика
постала је и својина политичке бирократије и политикантских манипулација у
складу са изјавама партијских челника: Језик је политичко питање, што се по-
степено и неминовно одражава на дестандардизацију српског језика у Црној
Гори, јер различита имена производе у свијести говорника по инерцији и раз-
личит садржај, из чега настају многи проблеми и гдје политика једног изми-
шљеног језичког (не)идентитета постаје оквир за политику језичке неслобо-
де.16
Како је јавност упознала декан Филозофског факултета у Никшићу, на-
јављујући и преименовање Одсјека за српски језик и књижевност, тј. Студиј-
ског програма, за њу су у том послу, позвани сви „који искрено желе (ист. Д.
Б.) и могу да помогну и допринесу развоју ових универзитетских студија...“.17
То само говори о ништавности таквих намјера јер прво, самовољно увођење у
школски систем, евентуално уписивање у Устав, преименовање Одсјека, па за-
тим ноншалнтно нормирање – искључује сваки академизам, обесмишљава зна-
чење и самог појма језик, језичко грађење и стварање, његову моћ и саму пер-
цепцију таквих патолошких резова. Како ли ће на то реаговати Министар про-
свјете и науке који је рекао да ће се „српски звати црногорски“ и да ли ће се
неко, као политички слуга, усудити да само измијени, што је далеко испод ни-
воа Никчевићевог преписивачког заната, наслов на корицама граматика, рјеч-
ника и правописа српскога језика?! Или нешто треће? И шта са осталим „ма-
терњим“ језицима који се могу утркивати за статус службеног, јер су синоними
српском језику („ради се о једном језику, са четири имена“), донекле с правом,
јер су макар како-тако нормирани. Но, помоћник Министра просвјете и науке,
исказа намјеру или (не)знање па у јутарњем програму на 1. каналу Државне те-
левизије Црне Горе (30. август, 2006) изрече: „...уџбеници на службеним јези-
цима (ист. Д.Б.) српском, црногорском, бошњачком, хрватском...“
О чему се ту суштински ради? На политичком плану, то је сасвим очи-
гледно, ради се о инструментализовању народа наметањем овог питања, по-
тресању његовог бића, е да би се имао у власти, а на пољу науке и културе,
што може имати трагичан епилог, инсртрументализацију самога језика, по-
што он одређује наше биће и сопство наше човјечности. Он може доћи у опа-
сност да престане бити „дом људских бића“, као што то престаје бити кућа
онима који немају дома јер им је она зграда за неки боравак и скривање, инве-
стирање капитала, а језички знаци могу бити доведени у опасност да буди
истински језик и постану, у добром дијелу, пуко оруђе.18
Имати такав однос према језику значи постати бездомник, удаљити је-
зик од нас самих, надзирати га и контролисати, умјесто да га сви, као свој дом,
према својим моћима, сагледавамо као примарно одређење бића и народа.
Остаје да се види да ли ће се тим евентуалним уписивањем десити „кра-
ђа и прекрађа звона“ или ће се правити кула од карата коју ће срушити сама је-
зичка стварност и како ће изгледати превођење са српског на „црногорски“ ко-
је (гле чуда!) може бити једино само превођење-преузимање, без преводилаца,
или „фирмирано": „панталоне у хлаче“, како се сада већ среће, јер панталоне је
„српско“, хлаче – „хрватско“ и „бошњачко“, – а све је дио најнезамисливијег
нереда!
„Црногорски језик“ и његов код
Такозвано именовање (црногорски, српско-црногорски) праћено је наго-
вјештајима нормирања и покушајем дестабилизације норме, што је груба
спољна интервенција на природан језички ток, и резултат замагљене представа
о језику и његовoj улози у друштву, стихиjним одређивањем ријечи и кон-
струкција по (не)jeзичкој припадности, ради потпоре нечему што са језиком,
његовом природом и улогом у друштву није ни у каквој вези. Тако, примјера
ради, у средствима масовног информисања срећемо примјере: неђељно, али не-
дјеља, с’утра, али сјести, предсједник, али видјети... и сл., у неким књижев-
ним дјелима, ретроактивну корекцију са новим штампањем с’ и з,’19 а ѕ20 се не
појављује зато што у u у књижевном тексту и нема ријечи са тим гласом, а ње-
гова употреба је и у дијалектима ограничена на неколико лексема.21
Захтјеви за „преименовањем“ и новим именовањем српског језика у Цр-
ној Гори постали су замка малом проценту становника, а под утицајем полити-
кантске машинерије, у чијој власти се нашао и занемарљив дио интелигенције.
Оно што је ову ситуацију направило потпуно ишчашеном је то да је, идући
принципом друштвене, а самим тим и политичке прихватљивости, изневјерена
воља народа – говорника српског језика), која за саму науку о језику није ни од
примарне важности, а онда се под плаштом назови демократије политичари
надмећу у знању о језику, умјесто да то питање врате на достојно мјесто – про-
цесима надградње стандарда српског језика. „Знања“ политичара и исполити-
зираних, међу којима је и један лингвиста, сежу и до констатација да тзв. црно-
горски језика одавно постоји, али да се за то није знало?!
У вези са овим разматрaњима цитираћемо проф. Божа Ћорића чије виђе-
ње на лијеп начин обједињује општетеоријску мисао и актуелну ситуацију око
језичких питања у Црној Гори: „Не постоји једна, већ више форми језика. По-
стоји, рецимо, такозвана народна форма (дијалекти) и надрегионалне форме
(књижевно-стандардни језик). Обе форме, припадају истом језичком комплек-
су, а разлика је у старости и статусу. Народни дијалекти сежу у далеку про-
шлост, а нормирана и кодификована форма је много млађа. Тај је језички ком-
плекс у прошлости, кад је то било потребно (ист. Д. Б.), именован као српски
језик.
Што се тиче стандардизације језика, тај посао завршио је Вук Стефано-
вић Караџић још прије вијек и по када је добијено надрегионално средство пи-
сане и усмене комуникације којим се и данас служи двадесетак милиона људи
што на Балкану, што у расејању.
У основним својим параметрима тај језик и данас служи као средство
надрегионалне вербалне комуникације у Србији, Хрватској, БиХ, па и у Црној
Гори, наравно. То, дакако, не значи да се и на другим формама језикa, нпр. на
дијалектима не одвија комуникација, али је она сужена, а сама та форма нема
битне карактеристике такозваног књижевног (стандардног) језика. Свака је-
зичка форма мења се континуално, а то важи и за његову надрегионалну фор-
му – књижевни (стандардни) језик. Тиме се осигурава несметана вербална ко-
муникција, али је неопходна спона са културним вредностима претходних ге-
нерација.
Мало је познато да лингвисти не би смели да се мешају и споља (ист. Д.
Б.) интервенишу у такву деликатну материју какав je језик. Такви потези су
својствени само дилетантима. Језик је сјајано средство међуљудске комуника-
ције, а спољашља интервенција може само смањити његову ефикасност.“22
А процес и структура аката номинације, у том смислу и именовања јези-
ка, уобичајава се описивати и изван трочланог односа „семантичког троугла“
реалија – појам – име. Свака од компоненти тог универзално-логичког односа
номинације у конкретноj језичкој оваплоћености обогаћује се особинама, кара-
керистичним за поимање свијета у датом језику. Реалија је денотат имена, тј.
свеукупност својстава, издвојених актом номинације код свих реалија које су
означене датим именом. „Доживљај” укључује у себе категоријално-језичке
особине и наступа као сигнификат (смисао) имена, у који могу ући и експре-
сивна обиљежја . 23
Име се „сазнава“ као ред звукова који је рашчлањив у језичком сазнању
у саодносу са структурном организацијом датог језичког кода. Саоднос сигни-
фиката имена и денотата и правац тог односа у конкретним актима номинације
од смисла имена ка денотирајућем објекту (реалији) сачињавају базну структу-
ру номинације, универзалну за природне језике .24
Назив, термин, као и само име језика, јесте у неку руку „слика“ поглeдa
на свијет његових говорника, као и свако име у том језику, „наука о стварању
језичних могућности”25, тј. наука прије сваке друге науке, па није тешко прет-
поставити какве поремаћаје може изазвати тзв. ново именовање.
Промјена имена јесте „промјена“ језичког кода и погледа на свијет уто-
лико прије што je континуитет имена српског језика у Црној Гори чврст и по-
стојан, и у дијахронији и у синхронији њоговој. Други назив за исти језик (цр-
ногорски за српски), или пак двојни назив (српско-црногорски) изванјезички
мотивисан, сада већ доводи до ситуације да говорници, у неком смијeшно ту-
жном амбијенту говоре: А како се то назива на црногоском или српско- црно-
горском? Такве ситуације озбиљна су опомена да један језик може постати
средсво раздвајања и неразумијевања , а не оно што он по својој друштвеној
функцији јесте, – спајања и разумијевања...
Процес „разимењавања“ једног језика, у нашем случају српског, неми-
новно прати и деструкција језичког система и на функционалном и на супстан-
цијалном плану, па се процеси у језику могу измаћи контроли струке и науке,
и постати необавезна мјешавина свих, и научних и ненаучних критерија. Пита-
ње је онда колико је језик ефикасно средство комуникације и колико је дове-
ден у опасност да то престане бити када се, примјера ради, чују и захтјеви за
„ревитализацијом“ једног књижевног израза (Његошевског) под именом „цр-
ногорски језик”. У вези са овим неминовно се намеће разматрање појаве језич-
ког инжењеринга и неопходност декодирања те, за језички систем и сами жи-
вот језика, погубне појаве.
Стога мислимо да је и сам назив „преименовање“ производ језичког ин-
жењеринга.26 Он се просто увукао као нешто што даје легитимитет и логику
том процесу, а о томе се не може говорити ни на нивоу надлогике. Врло је вје-
роватно да је он настао у репертоару политике, која је већ поодавно оскрнави-
ла питање језика, па се онда, по инерцији, пренио и у науку о језику. Садржај
тог назива обезбеђује могућност немогућег.
Сликовито је објашњење отимања српског језика од црногорских „нор-
мативиста и идеолога“ лингвисте Михаила Шћепановића на научном скупу у
ЦАНУ поводом језичке ситуације у Црној Гори. Он, наиме, каже колегиници:
„Хоћеш да узмеш мој капут, скратиш му рукаве и прогласиш га твојим“ – која
се „дубоко“ замислила која би се дијалекатска основа узела за „црногорски“
стандард. Но, хитрине ради, прескочи се и утврђивање дијалекатске основе,
одуста од копирања Вука, јер слава се данас стиче „експресно, демократски и
глобалано“ и право у Уставу, који „ устави“ све добро у традицији Црне Го-
ре.27
Једну ствар, ипак треба рашчистити: једина „истина“ о „службеном јези-
ку“ је та да га је изгласало самовољно педесетак посланика у Парламенту Црне
Горе. Сходно томе, постоји могућност да се захтијева од Парламента да стави
на гласање све оно гдје „неком нешто у мозгу зашкрипи“. Свакако, ако слиједи
новоцрногорску идеологију.
Надлогика око „преименовања“ навела је творце правописа да малко
„измијене“ стандард српског језика на нивоу језикословних ситница које се у
речницима биљеже као могућности, варијанте, дублети и који су истинским
позанаваоцима језика обиљежје језичког богатстава, на провјери у свим језич-
ким слојевима са прецизношћу закључивања око преимућства одређених лико-
ва. Можда би и о томе требало да се гласа у Парламенту!
Од носилаца новоцрногорске идеологије можете чути у вези са „црно-
горским језиком“ и ово: „Говори ли вам, поштовани слушаоци, ико у кући –
Гдје си?“ То питање поставља уважени професор књижевности, универзитет-
ски пензионер, предлажући да се у „црногорски“ унесе јекавско јотовање28 за-
мјерајући Вуку што то није урадио. Питамо се да ли ико поистовјећује начин
изаражавања у кућној атмосфери и стандард једнога језика? Колико би се онда
могло поставити питања на том нивоу: Говори ли се у кући код куће: дошао,
рекао...вуку... и тако редом?
Замислите данас европску, трансатлантску... Црну Гору са „црногор-
ским“ језиком и дијалекатским јотовањем и гласовима из дијалеката с ’ и з ’
које предалже, не плебејски дух, којему те говорне особине припадају, него ур-
бани, незнатан дио „интелигенције“.
Или, питаће се лингвиста, колика је компетенција „доктора црногорског
језика“ (sic!-непозната формулација за стицање степена стручности за било ко-
ји језик) који каже да је особеност норме „црногорског језика“: „конкретно об-
лик гдје особина штокавских говора, а ђе црногорског говорног подручја“. Ко-
јим критеријима се руководи кад овако „збори“ и прави овакве опозиције и ко-
је и какво је то „црногорско говорно подручје“?
Питање је само како ће се извршити тај „прелом“ када се зна да и мање
образован свијет данас зна да ликови из’ести, с’ести... нијесу „за школу“ и да
би представљали „вулгаризацију“ језика.
Остаје једино да се помисли да је „црногорски језик“ синоним „службе-
ном језику“ (који није постао стандардним прије службеног) у Уставу Црне
Горе, пошто је језик именован као службени. Можда је то само неки затворени
језички систем парламентарне већине за њихова досијеа и документа али и за
оне који су им послушни!? Наиме, постоји могућност да данас парламенти из-
гласају све и свашта, ако изгубе легитимитет. Примјера ради, диктатора Еква-
торијалне Гвинеје (Teodoro Obiang Nguema Mbasogo) парламент његове држа-
ве прогласио је богом који је у дослуху са моћнијим богом и као такав има
„неограничено располагање њиховим животима“.

Умјесто закључка
Иако је већ изнесен јавности, неопходним се показује сумаран преглед
лутајуће логике твораца „црногорског језика“ која доприноси дестандардиза-
цији, разимењавању и деструкцији језичког система језика који се у Црној Го-
ри зове српски.
а) Назови лингвистичко штиво на тему кодификације тзв. црногорског
језика, назови лингвисте које је такво да је норвешки лингвиста Свен Мене-
сланд примијетио: Тешко је изaћи пред народ и саопштити му да говори та-
квим језиком. Узгред буди речено, тај језик је нека неодређена архаизирана
форма језика па се o његовој кодификованости уопште не може говорити.
б) Политикантски, празни називи – црногорски, црногорско-српски који-
ма су назови упоришта објашњења раличитог типа: сваки народ има право да
језик назове својим именом, то је демократско параво народа, сви народи у
окружњу су језик назвали својим именом...
в) Матерњи језик у образовању са различитим називима, опет заснован
на демократском праву родитеља и ђака да бирају назив..., као и на томе да
„српски зовемо црногорски” и сл.
г) На крају аргументација да се име језика изводи од имена државе, гдје
више, по бирократској логици не постоји категорије народа јер се дошло до са-
знања да у Црној Гори живе народи који би језик именовали по националном
приоритету, и као да језик и народ није постојао прије државне твореревине, а
његов назив друштвено провјерен на попису становништва који је у читавом
свијету најаутентичнија слика стварности неке појаве, јер, статистички гледа-
но, обухвата стопроцентни узорак. Репрезентативна је у том смислу изјава по-
сланика: Нијесам чуо да се игдје у свијету попис узима као релевантан за име-
новање језика. Свакако да није, јер је то домен лингвистичке терминологије, а
попис је домен статистике и социолигије, које, у природним околностима сара-
ђују на адекватан начин.
д) Уписивање у нацрт устава (сада у Уставу!) назива некодификованог
језика на првом мјсту, а онда и назива компромисног типа, српско-црногорски,
насталог опет из главе неколико посланика са аргументацијом: „У Црној Гори
је језик који грађани зову српски и црногорски”. Међутим, нико се у Црној Го-
ри није изјаснио да му је матерњи јeзик српски и(ли) црногорски, нити такав
назив има упоришта у простору филологије, лингвистике, културе и народа.
Одвећ, је међутим позната чињеница да „устав не прописује име језика, он га
узима као готову категорију да означи језик чију употребу регулише и пише се
(устав) на том језику”.29
Сагледавањем критерија лингвистичке, социолингвистичке и понуђених
критерија, који се чак не могу назвати ни политичким већ политикантским за-
то што и на елементарном нивоу не кореспондирају са политичким чињени-
цам, по себи се намеће закључак:
a) Да је име и стандард српског језика једина језичка и научна ствар-
ност у Црној Гори, без обзира на којекакве идеологизације, зато што се показа-
ло да је оно матица која окупља најшири друштвени колектив, док су приста-
лице тзв. црногорског језика располућене – на једној страни фолклорном мито-
манијом и архаизацијом језика, а на другој – простом „позајмицом” стандарда
српског језика и површном анологијом имена језика и имена државе. Наравно,
изван наше анализе остали су тзв. мањински језици.
б) Свако прекрајање jезичке стварности изазвало би раскол језичког и
друштвено-политичког јединства народа у Црној Гори, различитих национал-
них и вјерских опредјељења. Неосновано доспијевање, мимо воље струке и на-
рода, на ниво уставног решења имена језика показало је сву театрологију по-
литикантског приступа, почев од острашћене искључивости везане за празно
име црногорски, испразних, а двоструко неистинитих назива (по садржају и
смислу) тзв. компромисног типа (српски и(ли) црногорски), што представља из-
једначавање непостојећег са постојећим језичким идентитетом – па све до из-
разито националистичких захтјева идентичности националног и језичког, па
државног и језичког, превазиђених у модерном свијету, – није ништа друго до
насиље над науком о језику и језичком стварношћу.
в) Такви резови на нивоу именовања усложнили би додатно језичку
ситуацију растакањем српског језичког система и наслеђа у култури различим
идеологизацијама, расколу у оквирима протагониста и „нормативиста” тзв. цр-
ногорског језика и неизбјежном и погубном инструментализацијом језика у
сврху различитих диоба.

РЕЗИМЕ
Социолингвистички огледи у овом раду покушај су тумачења конфузних и
исполитизираних пројекција језичког питања у Црној Гори. Стога се никакав ва-
љан закључак не може извести, поготову онај који би показивао и елементарну
логику у тим процесима. Једно је, међутим, и на крају, очито: У Устав Црне Го-
ре уписан је „црногорски језик“ као „службени језик“ којему обећавају његови
нормативисти будућност. Из службеног у нормативни, па, Бог ће знати, куда да-
ље!?

Напомене
1 Овај рад, друкчије именован, објављен је у Распећу језика српскога, Никшић, 2005, бр. 2.
2 Бранислав Остојић: „Црногорски планери и програмери грдно су се оклизнули о Устав и закон...“ (Изјава на 1. каналу државне телевизије Црне Горе), и др.
3 Језгровито и потпуно запажање о историјату именовања језика и с формално- правног и с лингвистичког гледишта о томе да нема никаквог основа говорити о црногорком језику износи Радмило Маројевић: Српски књижевни језик и његови историјски и регионално-конфесионални варијетети, Уз 140. годишицу смрти Вука Караџића (1787-1864). С формалноправног гледишта: не може се уопште прописивати црногорски језик с обзиром на то да језик под тим именом није кодификован, није стандардизован. С лингвистичког становишта нема никаквог основа говорити о црногорском јези-
ку. Треба подсјетити на разлику у вредновању појмова Црногорац и црногорски језик. Етноним Црногорац симболизује чојство, јунаштво и слободарски дух становника српске Спарте, и он је био престижан не само у српству и словенству, док би назив црногорски језик означио сваковрсну деградацију наше славне традиције. Новокомпоновани језик не зову црногорачки, тј. „језик Црногораца“ (не изводе га од етнонима), него црногорски, „језик Црне Горе“ (изводе га од топонима). А Црна Гора је име добила по црногоричкој шуми које више нема, тако да би назив црногски језик био бесмислен. То би
значило да је то језик који се говори по шумама и горама (наше земље поносне)... у: Српски језик, Х/1-2, 2005, 434.
4 Овај есеј објављен је у Свевиђу бр. 28, 2006.
5 Нпр., сада на телевизији Црне Горе немамо ниједан канал ћирилички јер и они који су били, у посљедње вријеме су се латинизовали.
6 В. објашњење овог појма, нпр.: Драго Ћупић, Библиографија говора Црне Горе у: Црногорски говори („Једно је, свакако, извјесно: на овој територији нема појаве коју није могуће наћи на другим подручјима српскохрватског језика. Зато, није могуће говорити о црногорским говорима са значењем придјевског дијела ове синтагме „свој“, а не и српскохрватски. Тако, није могуће говорити чак ни када су у питању поједине појаве, ако се евентуално нешто не би нашло у области лексике (у ком случју треба помишљати на словенску старину, евентуално на лексички утицај који се није могао осјетити на другим подручјима српскохрватског језика. Говори Црне Горе, заправо, припадају, у генетском смислу изузетно широком мозаику српскохрватских дијалеката, и не чине затворен систем“), ЦАНУ, Титоград 1984, 103-104.
8 Садржај овог (п)огледа, у добром дијелу, изговорен је на Светигори у емисији Говоримо српски (30. јун 2006).
9 В. нпр.: Дејвид Е. Купер, Постмодернизам и сродне тенденције у: Светска филозофија, Светови, Нови Сад 2004, 561.
10 Исто, 567.
11 Д. Купер, нав. дјело, поглаље: Западне филозофије двадесетог вијека, Научна семантика, 533.
12 В. : Болýшой , энциклопедический словарý, Языкознание, Научное издателýство „Болýшая эн нциклопедия, Москва 1998, 337.
13 Исто.
14 Исто, 338.
15 В.:Јелица Стојановић и Драга Бојовић, Српски језик између истине и обмане, Социолингвистичка анализа стања у Црној Гори, Јасен, Београд 2006.
16 Стојановић, Бојовић, Норма српског језика и „црногорски језик”, у: Српски језик између..., 111-121.
17 Интервју са Деканом Филозофског факултета у Никшићу, проф. др Бојком Ђукановић, објављен у дневном листу (Vijesti, Art), 27. маја 2006.

18 В.: Д. Купер, нав. д., 567.

19 „Спорни су парови којима се илуструје фонолошка опзoзиција: женица: з`еница и шеница:с`еница: шеница је у српском језику у Црној Гори само дијалектизам (књижевни лик је пшеница) док су сјеница, р.беседка, сјеница, р. синица , па и топоним Сјеница – књишке ријечи и у њима у живом језику (бар у црногорским говорима) не долази до појаве најновијег јотовања. Фонолошка опозиција ж: z` јесте спорна чак и на дијалекатском нивоу „док је палатално з` чувало своју палаталност није могла да опстане комбинација двају меких сугласника у непосредном сусједству, па је з`ĕ мимоишавши
фазу *з`је , директно прешло у з`е (касније је з` отвдло). Тако смо добили у ијекавским говорима е-рефлекс у ријечи зеница, и тиме се објашњава његова раширеност у црногорским и другим говорима .(...) Неоснована је и реконструкција најновијег или јекавског јотовања у облицима изјести : изјелица, поготову што се у данашњим говорима срећу, поред јотованих и нејотовани облици придјева козји, па чак и лик кођи. Ово је забиљежио и Данило Вешовић у источнохерцеговачким говорима никшићког краја, а овај се лик среће и на ширем простору црногоских говора. Осим тога, постоји и варијантни
лик козији, а из`ести је стилски обојена као простонародна, онда се лако може закњучити да није рационално уводити ново слово за двије ријечи ријетке употребе, него је рацинално увести ортоепско правило једноставне формулације, о изговору гласовне групе зј у ријечима козји и изјести и њиховим изведеницама у разговорном језику.“ (Радмило Маројевић, Српски књижевни језик и његови историјски, регионално-конфесионални варијетети у: Српски језик X/1-2, 432-434).
20 „За писање староцрногорских дијалектизама , који се ријетко употребљавају и у тим дијалектима и не налазе своје мјесто ни у иоле значајнијим књижевним дјелима нема потребе уводити ново слово , довољно је увести ортоепко правило: гласовна група дз у ријечима бидза, брондзин, и сл. изговара се сливено као африката. (У књижевном језику: отац би-у вези с енклитиком). У најпрогресивнијим говрима српскога језика; тј. оним који чине основицу стандардног срског језика ријечи из староцрногорских (биза, бронзин) изговарају се са з и простонародне су , а књижевн ликови су: кучка. лонац. Никчевићев квалификовани рецензент Ј. Силић ништа не не говори о фонолошкој опозицији ц:дз, он је запараво не прихвата.“ (Исто,435).
21 В. oпширније: Стојановић, Бојовић, Норма српског језика и језик медија, у: Српски...,122-131.
22 Божо Ћорић, Полемике око назива језика у новом уставу, Вечерње новости, среда, 9 мај, 2007.
23 В.: БолЬýшой , энциклопедический словарý, Языкознание, Научное издателýство Болýшая эннциклопедия, Москва 1998, 336.
24 Исто.
25 Gustave Guillame, Principi teorijske lingvistike, Zbirka neobjavjenih tekstova, priredio: Roch Valin, Globus, Zagreb, 150.
26 Чудна је судбина тих процеса промјене имена. Илустративан је примјер Титограда који је добио име по вођи, као продукт једне идеологије. Данас се, мислимо, више нико и не сјећа тог имена. Нестала идеологија, нестало име и вратило се извору – Подгорици.
27 Гостујући на радију Слободна Европа као представник власти Драган Кујовић око питања језика у уставу изјављује: „ Остаће у „јавној“ употреби и српски јер смо морали донекле (ист. Д. Б.) уважити реалност“.
28 Говори Црне Горе, иначе дијалекатски подијељени на најпрогресивније и архаичније, и у погледу јекавског јотовања, које се проглашава за „црногорску особеност“ показују шаролокост типа: ђед, ђевојка, ћерати и сл. и дјед, дјевојка, тјерати.
А што се тиче и овог питања, Вук Караџић, изграђујући српски књижевни језик, као врстан стилиста, ослушнуо је говор вароши Дубровника, Црне Горе, Босне. Иначе, ијекавско јотовање гласовних група тě, дě, постоји као стилски обојена варијанта , као дио локалног народног израза.
30 Академик Бранислав Остојић, Јавна расправа о нацрту устава, Побједа, 23.април, 2007.

Povratak na Srbistiku