СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
 
Антон Рачев
СЛАВЯНИ ЛИ СА ТРАКИТЕ?

Simbol Sunca, zvanicni znak Konferencije

 

Този тезис се застъпва още през ХІХ-ти век от легендарния български възрожденец Цани Гинчев (1835-1894). Народоведческите му статии и студии са едни от най-ранните събрани паметници на българската народностна култура. Значението му, което той е имал в зората на българската народонаука става още по-ярко, когато се оценят заслугите на Гинчев като пръв помощник на Г.С.Раковски при подготовката и издаването на неговия "Показалец или ръководство как да се изискват и издирят най-стари черти нашего бития, язика, народопоколения, старого ни правления, славного ни прошествия и прочия". Този пионерски труд в изследването на българската народностна култура се е появил още през 1859 година. Народоведският интерес на Цани Гинчев е силно стимулиран от престоя му в Белград като ученик в тамошната гимназия (1853-1859) . Там той влиза в контакг не само с най-видни дейци на българската емиграция, най-вече Раковски, но и с най-големите сръбски книжовници. В архива на Сръбската академия на науките и изкуствата е запазено писмо на Цани Гинчев до Вук Караджич от 19.05.1859г. (1)

Изследваията на Цани Гинчев надрастват стойността си на свидетелства за духа и бита на епохата и се свързват най-непосредствено не само с живия човек, който живее в този бит и в тази епоха, но и разкривайки дори най-тънки черти от душевността му. Студената дистанция между учения-анализатор и неговия обект е практически невъзможна при Гинчевия подход. По повод на неговата смърт през 1894г. българският етнограф проф. И.Шишманов ще напише за него: "….. беше ме удивил със своята способност да привлича към себе си простите хора, да се разговаря с тях, да ги разпитва за болките им, да ги поучава. И те го зяпаха без сянка на недоверие, като един господ, и с жадност ловяха всяка дума от устата му…."(2)
Научната школа на Цани Гинчев, известна под наименованието Митологическа, е оспорвана и до днес от официалната фолклористика и етнография.

Първата разпра на Цани Гинчев с официалната историческа наука е по посока на вярването, че Рим, а по-късно Византия и варварите са изтребили и унищожили траките от лицето на земята. (3) Амбицията на Цани Гинчев е да докаже не само жизнеността на традициите на траките, но и тяхното действително съществувание в съвременността. "Както Византия свари и остави траките като народ - пише българският народовед - тъй ги завари Турция и тъй ги остави."(4) В уникалната си студия "Огнените тракийски любовни стрели" Цани Гинчев се заема да докаже, че древната легенда за Купидон съществува "не като понятие, а като жив обряд, който се….. изпълнява и до днес от траките…" (5) По-нататък, той в най-тънки подробности описва обряда с огнените стрели, който се изпълнява на Сирни Заговезни в българското село Еробас. (6)

Друга насока на спора с официалната наука Гинчев предприема във връзка с релацията: траки  славяни. В писмо до проф.Шишманов от 06.06.1890г. Цани Гинчев заявява: "-Аз съм от лагера на ония, които вярват, че траките са били славяни и тъй ще си умра". Тракийската теория на Гинчев вкратце звучи така: славяните като такива не са дошли от "далечния север", а са колонизирали севера откъм Балканите в "бурни времена" и "който иска да изучи славяните трябва да изучи траките, тракийските днешни българи"(7).

"И стремлението на славяните и борбата на нашите пре-предеди е вървяла по тоя закон да се върнат пак в отечеството на своите пра-отци, от гдето силата на по-силните ги е изгонила или по-добре - избягали са от хомоти на ненаситния лакомоед. "(8)

Трета насока на този проблем е стремежът на Гинчев да докаже гореизложените тезиси на базата на обстоен езиков анализ. Гинчевото схващане е, че днешният български говор е тракийско-славянски. Аспаруховите българи са говорели на славянски език и са го наложили с идването си в Мизия и на Балканите. Местното тракийско население, обаче, е говорело на тракийски: "Окончанието "ос","он" не е гръцко, то е тракийско…. и се е завардило чисто и до днес при славянските тракийски думи, като член: человекос, домос, волос, каменос, человекон, домон, волон, каменон и т.н. и т.н."(9). Накратко: простолюдието е говорело на тракийски език, който по своето естество е древнославянски, докато държавният език на придошлите Аспарухови българи е бил славяноруски.

"Този език с четирите члена: тъ, та, то, те, въ, ва во, ве, нъ, на, но, не, съ, са, со се, е тракийско-славянски; …Българите, които са дошли и са основали българска държава, са от групата на малорусите и великорусите - средньото най-южно и най-развито звено"(10).

Цани Гинчев решително отхвърля и теорията за тюркския произход на българите: "…оная... теория, която произвежда българите от не знам каква фантастическа азиатска сволоч, е измислена по някои византийски шовинисти диванета летописци. На българите - старите - язикът им се изгубил - на завоевателите езикът се изгубил! ? …Ами че този..., който се взема да пише история, сляп ли е да види и глух ли е да се услуша, че ний днес говорим и на двата язика - и на българския, и на тракийския и пишем и на двата?"(11)

В днешно време руският историк Анатолий Иванов в своя труд "Зазоряване и здрачаване Hа арийските богове" напомня за теорията на С.П.Толстов за "черновия вариант". Като пример Толстов взема келтския език, който не бил никъде съхранен в Европа, но в ареала на неговото разпространение днес се говорят романски езици. Подобна закономерност той проследява също при славяните и тракийците, доколкото разселението на славяните в Ранното Средновековие напълно съвпада с териториите на траките и илирите, които са изгубили своите говори.(12) Едно схващане, което се допълва Гинчевата теория за произхода на българите!

Общо взето, като изключим най-значимия български културолог Димитър Маринов и някои други ученици на Цани Гинчев, то съратникът на Раковски остава сам срещу зараждата се масонска прослойка от професори в Третото Българско Царство. През ХХ-тия век, особено в периода между двете световни войни, идеите на Раковски и Гинчев се подхващат отново от български патриоти и изследователи като Ганчо Ценов, Найден Шейтанов, Янко Янев, Кирил Христов и т.н., но този разцвет на българската мисъл е кратък и всичко угасва с налагането на комунистическия режим в България след 1944г.
Затова пък след 1989 година идеите за арийския (тракийския) произход на българите организирано се подеха от българското метаполитическо дружество, известно като Общество Дуло. В тази насока значим е приносът на българския народоизследовател Иван Митев с програмния му труд "Ние, Болг-Ариите". Отново се отпечатаха някои от трудовете на д-р Ганчо Ценов. Народоизследователи като Йордан Табов, Емил Живков, Йордан Детев, Константин Каменов, Никола Гигов, Светлозар Попов и мн.др., дадоха нов и мощен тласък за развитието на българското народоизследователско дело. Неотдавна друг един изследовател на траките - д-р Стефан Гайдаров, представяйки своето изследване "Тракийското писмо декодирано" ( http://www.institutet-science.com/bg/introb.php ) обяви на пресконференция, че траките са имали писменост още в ерата на енеолита. Това дойде много на учените професори и техните реакции бяха меко казано неадекватни…

Според мен отношението към българския народовед Цани Гинчев, дори и днес, не отговаря на действителните му заслуги, но аз вярвам, че сегашните български поколения ще променят отношението си към цялостното му наследство и към него самия предвид на засиления интерес към собствения ни образ и съдба.


Литературни източници
1. Гинчев, Цани. По няколко думи. София, 1988, стр.8
2. Пак там, стр.12
3. Гинчев, Цани. Ганчо Косерката. София, 2003, стр.655
4. Гинчев, Цани. По няколко думи. София, 1988, стр.148
5. Пак там, стр.149
6. Пак там, стр.149-153
7. Пак там, стр.159
8. Шишманов, Иван.“Избрани съчинения”, Том 2, “Тракийската теория на Цаня Гинчев”, София, 1966 г.
9. Гинчев, Цани. По няколко думи. София, 1988, стр.159
10. Шишманов, Иван.“Избрани съчинения”, Том 2, “Тракийската теория на Цаня Гинчев”, София, 1966 г.
11. Пак там.
12. Иванов, Анатолий. Рассветы и сумерки арийских богов. Расовое религиоведение. Москва, 2007, стр.53
 

 

Антон Радославов Рачев - родился и работает в г.Руссе, Болгария(1968). Представител международного журнала "Атеней" в Болгарии. По образованию инженер(ДВС). 2001 познакомился с германском философом Пьер Кребс в Германии. Тоже году учредил вместе со своими соратниками в Болгарии метаполитическое формирование Общество Дуло как поделение Туле-Семинара в Болгарии. В начале 2005 вместе с Олегом Гуцуляком, Алексеем Ильиновым и другие соратники из России и Украини создали Восточноевропейская метаполитическая асоциация Туле-Сарматия (www.mesogaia-sarmatia.narod.ru).
Антон Рачев определяет себя как последовател болгарского културфилософа Янко Янев (1900-1945) и поддерживает тезис, что народы Восточной Европе, включая и болгаров, надо содействовать для сближение между русских и германцев как противодействие срещу евроатлантизма.
Режим в Софии выдал срещу Антона Рачева присуда для "проповедание фашизма" 1995. Он имеет публикации в различных жанрах. Отдельными изданиями вышли в Болгарии - Духовное государство(1995), Руководство для молодого родолюбца(1998)[Наръчник на младия родолюбец], Ростовщичество - это воровство(2001) и другие.

Povratak na stranu posvecenu Konferenciji